Những thành tựu cơ bản thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014

Những thành tựu cơ bản thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014

Sáu năm qua, các mục tiêu của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020 đã cơ bản hoàn thành, với 3 nhóm giải pháp chính.

 
Sáu năm qua, các mục tiêu của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020 đã cơ bản hoàn thành, với 3 nhóm giải pháp chính: Hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng; Hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững; Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam.
 
Theo Tạp chí Công Thương